Lesy obce Krhová

Obec Krhová má aktuálně 162,87 ha lesů a patří tím v rámci ČR k menším lesním majetkům vlastněných obcí. Krhovské lesy jsou rozmanité. Najdeme v nich velkou různorodost stanovišť od podmáčených ploch nížinného typu až po suťové hřebenové partie. V porostech se vyskytuje asi 15 druhů základních dřevin. Mezi jehličnany převažuje smrk (75%), dále borovice (9,95%), modřín (4,84%) a z listnáčů je nejpočetnější dub (6,16%). Většina zdejších lesů spadá do CHKO Beskydy.

 Pan Ing. Václav Konvička byl jmenován na pozici hajného a Lesního odborného hospodáře. Odborný lesní hospodář a hajný má na starost:

 • dohled na řádné hospodaření podle lesního zákona a na dodržování závazných ustanovení Lesního hospodářského plánu.
 • vede lesní hospodářskou evidenci a souhrnné údaje poskytuje orgánům státní správy lesů.
 • dalším úkolem je značení veškeré těžby a plánování obnovy lesa.
 • dále dohlíží na ochranu lesa, spravuje evidenci výskytu a rozsahu škodlivých činitelů a navrhuje opatření k jejich likvidaci
 • tvoří podklady pro nový Lesní hospodářský plán a pro uplatnění náhrad (dotací):
 • zprostředkování všech prací prováděných v lesích
 • organizace všech prací
 • tvorba finančních plánů a rozsah
 • prodej dříví
 • vedení evidence vyrobeného dříví a jeho inventarizace
 •  

Kontakt: tel.:723 047 197 e-mail: vasek.konvicka@seznam.cz

Soubor ve formátu pdf Mapa porostů v obecním lese Krhová
( 1006.9 Kb )
Soubor ve formátu pdf Podmínky samovýroby v lesích obce Krhová
( 234.8 Kb )