Navigace

Obsah

Lesy obce Krhová

Obec Krhová má aktuálně 162,87 ha lesů a patří tím v rámci ČR k menším lesním majetkům vlastněných obcí. Krhovské lesy jsou rozmanité. Najdeme v nich velkou různorodost stanovišť od podmáčených ploch nížinného typu až po suťové hřebenové partie. V porostech se vyskytuje asi 15 druhů základních dřevin. Mezi jehličnany převažuje smrk (75%), dále borovice (9,95%), modřín (4,84%) a z listnáčů je nejpočetnější dub (6,16%). Většina zdejších lesů spadá do CHKO Beskydy.

Pan Ing. Václav Konvička byl jmenován na pozici hajného a Lesního odborného hospodáře.

Odborný lesní hospodář a hajný má na starost:

  • dohled na řádné hospodaření podle lesního zákona a na dodržování závazných ustanovení Lesního hospodářského plánu.
  • vede lesní hospodářskou evidenci a souhrnné údaje poskytuje orgánům státní správy lesů.
  • dalším úkolem je značení veškeré těžby a plánování obnovy lesa.
  • dále dohlíží na ochranu lesa, spravuje evidenci výskytu a rozsahu škodlivých činitelů a navrhuje opatření k jejich likvidaci
  • tvoří podklady pro nový Lesní hospodářský plán a pro uplatnění náhrad (dotací):
  • zprostředkování všech prací prováděných v lesích
  • organizace všech prací
  • tvorba finančních plánů a rozsah
  • prodej dříví
  • vedení evidence vyrobeného dříví a jeho inventarizace

 

Kontakt: tel.:723 047 197 e-mail: vasek.konvicka@seznam.cz
 

 

Zápisy z jednání komise pro lesní hospodářství